Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies en algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden

De kleine

lettertjes

Artikel 1: Definities
1. De organisatie:

Stichting Tilburg University Cantus
Enschotsestraat 62b
5013 BD Tilburg
Nederland

2. De bezoeker: Iedere persoon die op enige wijze, direct of indirect een overeenkomst met de organisatie sluit, al dan niet doormiddel van de koop van een toegangsbewijs/ticket. Deze overeenkomst geldt voor ieder natuurlijk persoon, die zich op de evenementenlocatie bevindt.

3. Evenement: Een door de organisatie georganiseerd feest, evenement, muziekuitvoering, of anderzijds.

4. Locatie: Elke locatie waar door de organisatie een evenement wordt georganiseerd, de daarbij horende ruimten en velden er omheen. Daarbij horende de openbare weg rondom de locatie waartoe de organisatie gerechtigd is deze te gebruiken.

Artikel 2: Algemeen
1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarbij de organisatie direct of indirect partij is en de daarbij horende te leveren diensten door de organisatie. Door betreding van de evenementenlocatie verklaart de bezoeker onvoorwaardelijk akkoord te gaan met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

2. Alle door de organisatie of wel derden gedane aanbiedingen, (line-up) aankondigingen, mededelingen, prijslijsten of andere verschafte informatie zijn vrijblijvend. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten, wijzigingen in programmering of veranderingen anderzijds.

3. Afwijkingen aan de algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien de organisatie dit schriftelijk heeft verklaard.

4. Deze voorwaarden kunnen alléén door de organisatie gewijzigd of verworpen worden.

Artikel 3: Toegang, verblijf en veiligheid
1. Indien voor het evenement, georganiseerd door de organisatie, een minimumleeftijd wordt gehanteerd, dient de bezoeker ook de gehanteerde minimumleeftijd te hebben en moet dit kunnen bewijzen met een geldig legitimatiebewijs.

2. De organisatie is gerechtigd om bezoekers voorafgaand of tijdens de duur van het evenement te fouilleren, handbagage te controleren of te vragen naar de legitimatie.

3. De bezoeker is verplicht om op verzoek zijn of haar legitimatie te tonen, zodat de organisatie zich aan haar wettelijke verplichtingen in kan voldoen. Voorbeeld is de verplichting van het niet verstrekken van alcohol aan personen met een leeftijd jonger dan 18 jaar.

4. Indien er mocht voorkomen dat er op het terrein toch wordt geconstateerd dat er door een bezoeker jonger dan 18 jaar alcohol wordt gedronken, zal de organisatie deze boete verhalen op de overtreder.

5. Gedurende het verblijf van de bezoeker op het terrein dient hij of zij zich te gedragen naar openbare orde, goede zeden en fatsoen. Vervolgens is de bezoeker zich ook verplicht om zich te houden aan de huisregels van de organisatie die betrekking hebben op het desbetreffende evenement. Deze huisregels kunnen worden geraadpleegd op de website van de organisatie (www.tilburguniversitycantus.nl) alsmede bij de entree van het terrein. De bezoeker is daardoor ook verplicht om de gegeven aanwijzingen of instructies op te volgen van de functionarissen van de organisatie.

6. De organisatie is gerechtigd om bezoekers te weigeren, zonder opgaaf van reden of van het terrein te verwijderen indien een bezoeker zich niet houdt aan de in bovenstaand genoemde afspraken of als de organisatie om andere redenen het noodzakelijk vindt tot deze actie over te gaan. Na verwijdering van het terrein heeft de bezoeker geen toegang meer tot het terrein.

7. Het is de bezoekers niet toegestaan om professionele audio of filmapparatuur en of andere opname apparatuur mee het terrein op te nemen, dan wel dit bij zich dragen op het terrein. Mocht dit gebeuren wordt het in beslag genomen gedurende het evenement.

8. Het is de bezoekers niet toegestaan om (alcoholhoudende) dranken, etenswaar, glaswerk, plastic flessen, blik, drugs, vuurwerk, wapens en andere gevaarlijke voorwerpen mee te nemen, dan wel bij zich te dragen op het terrein op straffe van inbeslagname zonder teruggave.

9. Het is de bezoeker niet toegestaan op het terrein goederen van welke aard dan ook te koop of te ruil aan te bieden, dan wel deze kosteloos aan te bieden. Indien hij of zij hiervoor afgaande schriftelijk geen toestemming heeft gekregen van de organisatie.

10. Een bezoeker die een van de bovenstaande punten overtreedt, medewerking weigert kan toegang tot het evenement worden geweigerd of kan door de organisatie van het evenement worden verwijderd. Alle geleden schade die de organisatie door de bezoeker heeft geleden zal worden verhaald op de bezoeker.

Artikel 4: Aansprakelijkheid
1. Het betreden van het terrein en het bijwonen van het evenement is op eigen risico van de bezoeker. De organisatie is slechts aansprakelijk indien de schade of letsel rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de organisatie.

De aansprakelijkheid van de organisatie wordt in ieder geval uitgesloten voor:

 1. Schade ten gevolgen van overmatig drankgebruik.
 2. Schade ten gevolge van handelen door derden, zoals leveranciers, huurders/pachters van delen van het terrein en de door derden ingeschakelde personen.
 3. Schade ten gevolge van het niet opvolgen van de organisatie ingeschakelde functionarissen in het niet naleven van algemene normen van openbare orde, veiligheid en fatsoen.
 4. Schade ontstaan door het bijwonen van het evenement aan bijvoorbeeld gehoor en/of gezichtsvermogen.
 5. Schade ten gevolgen van verlies, beschadiging of diefstal van aan de bezoeker toebehorende en naar het terrein meegebrachte goederen.
 6. Schade ten gevolge van niet voorzienbare wijzigingen in de aanvangs- en slottijden van het evenement.
 7. Schade op enige wijze veroorzaakt door andere bezoekers van het evenement.
 8. Schade direct of indirect aan wie of wat dan ook ontstaan als direct of indirect gevolg van omstandigheden op enig roerend of onroerend goed, waarvan de organisatiehouder, pachter, huurder of wel eigenaar is.
  Gevolgschade en indirecte (bedrijfs)schade aan de zijde van bezoeker.
  Immateriële schade.
 9. Schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van hulppersonen van de organisatie

3. De organisatie is nooit aansprakelijk indien de door de bezoeker geleden schade ontstaan is ten gevolge van overmacht aan de zijde van de organisatie.

4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van werknemers van de organisatie of door de organisatie ingeschakelde derden.

Artikel 5: Registratie
1. De organisatie is gerechtigd om (delen van) het evenement en de bezoekers op beelddragers te doen vastleggen en dit beeldmateriaal te publiceren en derden toestemming te geven tot openbaarmaking en verveelvoudiging. Hieronder wordt ook verstaan de (camera) registratie in het kader van de handhaving van de openbare orde en veiligheid op het terrein.

2. Door betreding van het terrein geeft de bezoeker onvoorwaardelijk akkoord met de openbaarmaking en verveelvoudiging van diens portret.

Artikel 6: Rechten van intellectueel eigendom
1. Het is de bezoeker niet toegestaan beelden of geluidsopnamen te maken van (delen van) het evenement voor professionele en/of commerciële doeleinden, op straffe van inbeslagname. In beslag genomen beeld en of geluidsdragers zullen worden vernietigd. Het is de bezoeker niet toegestaan om de beelden openbaar te maken of te verveelvoudigen.

2. De bezoeker is niet gerechtigd (delen van) de gepubliceerde line-up, posters, flyers en of ander promotiemateriaal te verveelvoudigen of op andere wijze de rechten van intellectueel eigendom te beschadigen.

3. De bezoeker is bij overtreding van dit recht een vatbare boet van €50.000,00 verschuldigd, onverminderd het overige aan de organisatie toekomende recht op schadevergoeding krachtens de wet.

Artikel 7: Data en plaats
1. De organisatie zal zich ervoor inspannen om het evenement te laten plaats vinden op de opgegeven locatie, datum en tijdstip.

2. In geval van overmacht is de organisatie gerechtigd het evenement te verschuiven naar een andere datum, locatie of het evenement te annuleren zonder aansprakelijk te zijn voor de door de bezoeker geleden schade of te lijden schade.

3. Onder overmacht wordt verstaan elke geleden omstandigheden waardoor de organisatie genoodzaakt is in het evenement af te lassen. Hier wordt onder verstaan; rellen, terreur, optreden van politie en of brandweer en of andere omstandigheden waarom de organisatie genoodzaakt is het evenement te annuleren.

Artikel 8: Klachten
1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst tussen de organisatie en de bezoeker dienen binnen zeven dagen na uitvoering van de overeenkomst schriftelijk te worden ingediend. Klachten die na deze termijn ingediend worden, worden door de organisatie niet in behandeling genomen.

Artikel 9: Algemene bepalingen
1. Indien enige bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig worden verklaard, dan blijven de overige bepalingen gelden.

2. Alle geschillen van welke aard dan ook zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Tilburg.

3. Geschillen zullen uitsluitend naar Nederlands recht worden beslecht.