Door gebruik te maken van onze website ga je akkoord met onze cookies en algemene voorwaarden.

Activiteiten

HANDEN

UIT DE

MOUWEN

 

De Tilburg University Cantus is meer dan een feest alleen. Hieronder vind je ons huidige aanbod van maatschappelijke activiteiten. Het is simpel: klik op de activiteit die jou leuk lijkt en meld jezelf en eventueel anderen van jouw vereniging aan! Meer weten over deze maatschappelijke organisaties? Kijk dan even bij het kopje partners!

 

Liever een eigen actie op touw zetten met je dispuut of vereniging? Nice! Het is van essentieel belang dat je deze actie dan vooraf aanmeldt door te mailen naar extern@tilburguniversitycantus.nl, anders kunnen wij niet garanderen dat je met deze actie een tafel op de TUC kan verdienen!

Maatschappelijke acties dienen voor 30 juni 2023 aan te zijn gemeld!

Vrijwilligerswerk

Oma's soep

Bijna de helft van alle Nederlandse ouderen voelt zich regelmatig alleen: een probleem waar Tilburgse studenten samen iets tegen kunnen doen. Wekelijks koken en eten we samen met ouderen, of we brengen soepjes langs de deuren om thuis even een gezellig praatje te maken. Help jij ook mee de eenzame ouderen in Tilburg wat gezelligheid en warmte te brengen?

Voluntary work

Oma's soep

Almost half of all Dutch elderly regularly feel alone: a problem Tilburg students can do something about together. Every week we cook and eat together with the elderly, or we bring soup along the doors to have a nice chat at home. Will you also help to bring some warmth and cosiness to the lonely elderly in Tilburg?

Vrijwilligerswerk

Voedselbank

De Stichting Tilburgse Voedselbank zet zich in voor ruim 800 huishoudens in Tilburg en omgeving, die om wat voor reden dan ook in financiële problemen zijn gekomen en daardoor geen voedsel meer kunnen kopen. Voedsel dat niet meer verkocht wordt maar nog wel voor consumptie geschikt is, verstrekken wij aan deze huishoudens.

Deze huishoudens worden naar ons verwezen door hulpverlenende instanties en bewindvoerders. Het voedsel wordt gratis beschikbaar gesteld door supermarkten en andere leveranciers van voedsel..

Naast voedselbank voor de gemeente Tilburg en omgeving zijn wij één van de tien landelijke distributiecentra van Voedselbanken Nederland. Wij bedienen 30 voedselbanken in de regio Noord-Brabant en Zeeland.

Voluntary work

Voedselbank

The Tilburg Food Bank Foundation is committed to serving over 800 households in Tilburg and the surrounding area who, for whatever reason, have run into financial difficulties and therefore can no longer buy food. We provide food that is no longer for sale but is still suitable for consumption to these households.

These households are referred to us by aid agencies and administrators. The food is provided free of charge by supermarkets and other food suppliers….

In addition to being a food bank for the municipality of Tilburg and the surrounding area, we are one of the ten national distribution centers of Food Banks Netherlands. We serve 30 food banks in the region of Noord-Brabant and Zeeland.

Vrijwilligerswerk

Philadelphia

Wil jij je inzetten bij Philadelphia woonlocatie Groeseind dan kan dit alleen of samen met een groep studenten.

Voluntary work

Philadelphia

If you would like to get involved at Philadelphia residential location Groeseind, you can do so alone or with a group of students.

Vrijwilligerswerk

Serve the City

Kom jij eigenlijk niet aan je stappen per dag of wil jij graag een oudere blij maken? Geef je dan op om een keer mee te wandelen met Serve the City! Elke dinsdagochtend rond 10:30 gaan de leden van Serve the Grey wandelen met de ouderen van het Boshuis. Samen met de ouderen haal je een frisse neus door een rondje te wandelen (of rollen) door de aangrenzende bosrijke natuur.

Wil jij alleen of met je vrienden/huisgenoten/bestuursgenoten een keer mee wandelen? Meld je dan aan!

Voluntary work

Serve the City

Are you actually not getting your steps a day or would you like to make an elderly person happy? Then sign up to take a walk with Serve the City! Every Tuesday morning around 10:30 the members of Serve the Grey go for a walk with the elderly of the Forest House. Together with the elderly get some fresh air by taking a walk (or roll) through the adjacent wooded
nature.

Would you like to join us for a walk alone or with your friends/roommates/board members? Then sign up!

Vrijwilligerswerk

Stadsbomen Tilburg

Save the planet, plant een wingerd!

Een uurtje tot twee uurtjes planten en jij hebt je steentje bijgedragen aan een betere wereld in je eigen hometown Tilburg.

Maak jij je ook zorgen om onze planeet? De hittegolven en wolkbreuken?  Hoe groener de stad, hoe koeler in de zomer en minder kans op wateroverlast in de lente en de herfst. Omdat in Tilburg weinig plek is tussen de gebouwen voor bomen, kun je een wingerd planten om tegen een gebouw te laten groeien, of een lantaarnpaal, een kale muur, of…. of…verzin het maar. Maak de stad groener in een klein uurtje guerilla gardening en help mee onze planeet te redden! Wij hebben 26 april om 11 uur een guerilla actie! 

Heb je interesse? Meld je aan bij TUC en haal daarna je plant-een-wingerd-kit op en ga met ons aan de slag!

Met groene groet,

Stichting Stadsbomen Tilburg

We love trees!

Voluntary work

Stadsbomen Tilburg

Save the planet, plant a vine!

One hour to two hours of planting and you’ve done your part to make a better world in your own hometown of Tilburg.

Are you also worried about our planet? The heat waves and cloudbursts? The greener the city, the cooler in summer and less chance of flooding in spring and fall. Since in Tilburg there is little space between buildings for trees, you can plant a vine to grow against a building, or a lamppost, a bare wall, or…. or…think of it. Make the city greener in just an hour of guerrilla gardening and help save our planet! We are having a guerilla action April 26 at 11 am!

Interested? Sign up at TUC and then pick up your plant-a-wing kit and get started with us!

With green greetings,

Stichting Stadsbomen Tilburg

We love trees!

Vrijwilligerswerk

De Wever

Voor donderdag 8 juni zoekt de Wever nog +-20 studenten om hun bewoners te begeleiden in hun rolstoel tijdens een leuke middag wandeling door de wijk en het Spoorpark. Daar zullen ze dan een drankje en een hapje nuttigen. Bij slecht weer wordt er een Bingo gehouden. Wil jij nou met je dispuut/jaarclub/studievereniging, etc. nog een mooie actie doen om hiermee jullie tafels voor de TUC te verdienen, meld je dan snel aan!

Voluntary work

De Wever

For Thursday, June 8, the Weaver is still looking for +-20 students to accompany their residents in their wheelchairs on a fun afternoon walk through the neighborhood and the railroad park. There they will then enjoy drinks and snacks. In case of bad weather a Bingo will be held. Do you want to do a nice action with your sorority/year club/study association, etc. to earn your tables for the TUC, sign up quickly!

Vrijwilligerswerk

Cultuurpluktuin de Popelier

Wil je je inzetten voor de Tilburgse maatschappij en houd je daarbij van lekker buiten bezig zijn, onkruiden wieden, plantenbakken vullen en/of culturele activiteiten organiseren, doe dan vrijwilligerswerk bij de Cultuurpluktuin de Populier! Dit kan wanneer je tijd hebt, ook een dagdeel. Daarnaast ontvangen we ook graag internationale studenten. Adres: ingang Glimmenstraat (achter Giekerkstraat 47)

Voluntary work

Cultuurpluktuin de Popelier

Do you want to contribute to the Tilburg society and do you like to be busy outdoors, weeding, filling plant pots and/or organizing cultural activities? Then volunteer at the Poplar Culture Garden! This is possible when you have time, even for part of the day. We also welcome international students. Address: entrance Glimmenstraat (behind Giekerkstraat 47)

Vrijwilligerswerk

Wake Up Your Mind!

Wake Up Your Mind! is een jongerenprogramma in het kader van Maatschappelijke Diensttijd (MDT). De naam betekent: word wakker, kijk om je heen, vergroot je blikveld!
Tijdens het project bedenkt een groep van ongeveer 12 jongeren in de leeftijd van 17 t/m 29 jaar, zowel met een Nederlandse als vluchtelingen achtergrond, een activiteit die ze gedurende 4-5 maanden gaan organiseren en uitvoeren. Gelijkwaardigheid, samenwerking en verbinding staan hierbij centraal. Het project biedt activiteiten die bijdragen aan sociale inclusie en een betere multiculturele samenleving. Het is bedoeld voor iedereen die graag in contact komt met anderen jongeren, die nieuwsgierig is naar andere culturen en die graag samenwerkt.

Voluntary work

Wake Up Your Mind!

Wake Up Your Mind! is a youth program as part of Social Service Training (MDT). The name means: wake up, look around you, expand your field of vision!
During the project, a group of about 12 young people aged 17 to 29, from both Dutch and refugee backgrounds, come up with an activity that they will organize and carry out for 4-5 months. Equality, cooperation and connection are central to this. The project offers activities that contribute to social inclusion and a better multicultural society. It is intended for anyone who likes to connect with other young people, who is curious about other cultures and who likes to work together.

Vrijwilligerswerk

MOVE

Wil jij een bijdrage leveren aan de talentontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 10 tot 14 jaar? Je maatschappelijk inzetten als rolmodel voor diegene die minder kansen hebben dan hun leeftijdsgenootjes? Je cv een boost geven door deze ervaring er aan toe te voegen? Doorloop dan bovenstaande stappen en zie welk project het beste bij jou past!

Voluntary work

MOVE

Do you want to contribute to the talent development of children and young people aged 10 to 14 years? Or act as a role model for those who have fewer opportunities than their peers? Boost your curriculum vitae by adding this experience to it? Participate in one of the many projects organized by MOVE. Go through the steps above and see which project fits you best!

Vrijwilligerswerk

Petje af

Petje af streeft naar gelijke kansen voor alle kinderen. Wij maken het mogelijk dat elk kind zijn of haar talenten kan ontwikkelen ongeacht de thuissituatie. Bijvoorbeeld omdat er te weinig geld voor is, of omdat ouders minder tijd hebben vanwege ziekte, mantelzorg en dergelijke. Voor juist deze kinderen is de weekendschool Petje af bestemd. Gedurende 28 zondagen per jaar laten wij nieuwsgierige kinderen van 10 t/m 14 jaar uit (sociale) achterstandssituaties kennis maken met verschillende beroepen. Centraal hierin staat de praktijkervaring en de ontmoeting met vrijwillige gastdocenten. De kinderen ontdekken waar zij goed in zijn, welke talenten ze hebben en waar hun ontwikkelingsmogelijkheden liggen. Kinderen leren de wereld kennen en komen in aanraking met inspirerende rolmodellen waardoor zij een positief zelfbeeld en toekomstperspectief ontwikkelen. Zij worden geïnspireerd verantwoording te nemen voor hun leven zodat zij in de toekomst actief bijdragen aan de maatschappij.

Voluntary work

Petje af

Petje af strives for equal opportunities for all children. We make it possible for every child to develop his or her talents regardless of the home situation. For example because there is not enough money for it, or because parents have less time due to illness, care and other suchlike. The Petje af weekend school is intended for precisely these children. For 28 Sundays a year we introduce curious children from 10 to 14 years old from disadvantaged situations to different professions. Central to this is practical experience and meeting volunteer guest teachers. The children discover what they are good at, what talents they have and where their development opportunities lie. Children learn about the world and come into contact with inspiring role models, allowing them to develop a positive self-image and future perspective. They are inspired to take responsibility for their lives so that they can actively contribute to society in the future.

Vrijwilligerswerk

Villa Pinedo

Wil jij ook betekenisvol zijn voor kinderen en jongeren met gescheiden ouders? Omdat jij als geen ander weet hoe het voelt? Ben jij super betrouwbaar, communicatief sterk, schrijfvaardig en heb je een sterk reflectief vermogen? En zoek jij een extra uitdaging naast jouw studie of werk? Solliciteer dan nu als vrijwilliger bij Stichting Villa Pinedo!

Voluntary work

Villa Pinedo

Do you also want to be meaningful to children and adolescents with divorced parents? Because you know better than anyone else how it feels? Are you super reliable, communicatively strong, able to write and have a strong reflective ability? And are you looking for an extra challenge next to your studies or work? Then apply now as a volunteer at Villa Pinedo Foundation!